Benefit NAŠE ENERGIE se rozšiřuje o dodávky plynu!

Skupina Veolia v ČR nabízí od 1. července 2018 kromě elektřiny také dodávky plynu všem svým zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům.

> nabídka je určena zaměstnancům skupiny Veolia v ČR (splnění této podmínky je vázáno na datum podpisu Smlouvy);
> zaměstnanci mohou přihlásit odběrná místa, která jsou psána na ně či na jejich příbuzné;
> v počtu maximálně 5 odběrných míst elektřiny a 5 odběrných míst plynu (v případě požadavku na více odběrných míst jsou žádosti posuzovány individuálně);
> rodinným příslušníkem se myslí příbuzní v řadě přímé i pobočné i osoby blízké dle NOZ (tedy i druh/družka, osoby sešvagřené atd.);
> zaměstnanec přebírá ručitelský závazek za své rodinné příslušníky;
> při ukončení pracovního poměru zaměstnance se uzavřené Smlouvy neruší;
> platby za elektřinu nebo plyn budou realizovány ze strany zákazníka pouze formou SIPO nebo inkasa z účtu;
> faktury i předpisy záloh budou zasílány na emailovou adresu zákazníka;
> komunikace s obchodníkem bude probíhat prostřednictvím personalistů, případné další dotazy budou zodpovězeny elektronicky;
> ceníky na následující roky budou zveřejňovány na webové stránce nase.energie.veolia.cz/zakladni-informace a budou odrážet aktuální vývoj na trhu s elektřinou a plynem;
> uzavřít lze pouze smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, resp. smlouvu o sdružených službách dodávky plynu; obchodník nezajišťuje výkup přebytků elektřiny;
> každý zaměstnanec se po uzavření smlouvy v období až do 31. prosince 2018 (s nabytím účinnosti nejpozději do 1. 4. 2019) zařazuje do slosování o elektrokolo, přičemž nezáleží na počtu přihlášených odběrných míst (každý zaměstnanec je do slosování zahrnut pouze jedenkrát);
> do soutěže budou zařazeni rovněž zaměstnanci, kteří uzavřeli smlouvu již před 1. červencem 2017 a potvrdí svůj zájem se soutěže účastnit zasláním tohoto přihlašovacího formuláře na emailovou adresu doma@veoliaenergie.cz či jeho předáním na personální útvar.

Pro více informací se prosím obraťte na své personální oddělení.